"Field trips"

กิจกรรมทัศนศึกษา
นักศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าภายในบริษัท